Modlitwy po japońsku

Modlitwa Pańska „Ojcze nasz”

主の祈りShu no inori
天におられるわたちたちの父よ、Ten ni orareru watachitachi no chichi yo,
み名が聖とされますように。mina ga seito saremasu yooni.
み国がきますように。Mikuni ga kimasu yooni.
みこころが天に行われるとmikokoro ga ten ni okonawareru to
おり地にも行われますように。orichi nimo okonawaremasu yooni.
わたしたちの日ごとの糧をWatashitachi no higoto no kate o
今日もお与えください。kyoo mo oatae kudasai.
わたしたちの罪をおゆるしください。Watashitachi no tsumi o oyurushi kudasai.
わたしたちも人をゆるします。Watashitachi mo hito o yurushimasu.
わたしたちを誘惑におちいらせず、Watashitachi o yuuwaku ni ochiirasezu,
悪からお救いください。akukara o sukui kudasai.
アーメン。Amen.

Pozdrowienie Anielskie „Zdrowaś Maryjo”

聖母マリアの祈り(天使祝詞)Seibo Maria no inori (Tenshi shukushi)
惠みあふれる聖マリア、Megumi afureru sei Maria,
主はあなたとともにおられます。Shu wa anata to tomo ni oraremasu.
主はあなたを選び、祝福し、Shu wa anata o erabi, shukufuku shi,
あなたの子イエスも祝福されました。anata no ko Iesu mo shukufuku saremashita.
神の母聖マリア、Kami no haha sei Maria,
罪深いわたしたちのために、tsumibukai watashitachi no tameni,
今も死を迎える時も祈ってください。ima mo shi o mukaeru toki mo inotte kudasai.
アーメン。Amen.

Korekta językowa: Michał Ptaszyński
główna strona o moim życiu w Japonii

ostatnia modyfikacja: 2006-05-28