do strony «teksty własne»

Warszawa, dnia 24 lipca 1998 roku

Sprawozdanie z odbycia praktyki studenckiej
w Instytucie Technologii Próżniowej
w Warszawie

W dniach od 13 do 24 lipca 1998 roku brałem udział w praktyce studenckiej w Instytucie Technologii Próżniowej w Warszawie.

Zapoznałem się z zagadnieniami miernictwa próżniowego (wzorcowaniem próżniomierzy, spektrometrów masowych i wykrywaczy nieszczelności), projektowania i wykonywania urządzeń próżniowych (manipulatorów i pomp jonowo-sorpcyjnych) oraz technologiami i metodami pomiarowymi wymagającymi warunków próżniowych (m. in. spektrometrią masową jonów wtórnych).

Brałem udział w nanoszeniu kilku warstw półprzewodników grupy II-VI (CdTe, ZnTe i CdMnTe) metodą epitaksji z wiązek molekularnych, a także w wymianie wsadu w komórce efuzyjnej i przygotowaniu komory próżniowej do procesu epitaksji po zapowietrzeniu. Poznałem też metodę odbiciowej kwadrupolowej spektrometrii masowej stosowaną w celukontroli wzrostu otrzymywanych warstw.

Uczestniczyłem w testowaniu programu komputerowego sterującego i wspomagającego pomiary wykonywane przez kwadrupolowy spektrometr mas zaprojektowany i wykonany w ITP w Warszawie.

Zapoznałem się z techniką spawania wiązką elektronową oraz metodą kontroli procesu spawania, jaką jest analiza elektronów i jonów wtórnych oraz elektronów odbitych.

Poznałem metodę określania grubości warstw i chropowatości ich powierzchni za pomocą profilometru.

Marcin Miczek
student Politechniki Śląskiej w Gliwicach
(Wydział Matematyczno-Fizyczny
kierunek: Fizyka Techniczna
specjalność: Komputery w pomiarach fizycznych)

potwierdzam prawidłowe odbycie praktyki ......................................

(widnieje pieczątka i podpis
zastępcy kierownika Laboratorium MBE (LB)
doc. dra Jerzego Marksa)


Sprawozdanie z praktyki w Instytucie Technologii Elektronowej

do strony «teksty własne»